Reklamacje

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą MILO-SPORT zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym.

Konsumenci zobowiązani są do zgłoszeń reklamacji bezpośrednio u Sprzedawcy (zwanym w poniższych warunkach Zamawiającym)

Gwarancja na zakupiony przez Konsumenta towar jest udzielana zgodnie z przepisami prawa cywilnego na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych przez Konsumenta. Konsument bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania i konserwacji reklamowanego towaru.

Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Zamawiającego. Zgłoszenie powinno zawierać formularz reklamacyjny i obejmować:

• numer faktury sprzedaży,
• datę sprzedaży Konsumentowi,
• opis usterki lub zdjęcie.

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

Towar reklamowany przez Konsumenta powinien być czysty, uprany i bez zabrudzeń. Zabrudzone towary będą odsyłane na koszt Zamawiającego.

Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Zamawiający, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Dostawca.

JAK REKLAMOWAĆ PRODUKT?

Wypełnij formularz on-line
[ninja_form id=9]
Napisz E-mail

Wyślij wiadomość e-mail na adres:
reklamacje@milo.pl

W tytule wpisz: Reklamacja – Nazwa sklepu
W treści maila podaj:

• imię, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
• telefon kontaktowy 
• nazwa, kolor i rozmiar reklamowanego produktu
• ilość szt. jeśli więcej niż jedna
• numer faktury sprzedaży przez Dostawcę

• datę przyjęcia reklamacji przez Zamawiającego
• datę nabycia produktu przez Konsumenta
• datę stwierdzenia wady/uszkodzenia

• szczegółowy opis wady/uszkodzenia

Poczekaj na e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W treści wiadomości znajdziesz niezbędny numer reklamacji zakupionego towaru.

Następnie spakuj reklamowany towar i wyślij go wraz z formularzem protokołu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu na nasz adres:

Milo-Sport
Dział Reklamacji
ul. Łączna 39, 
41-303 Dąbrowa Górnicza

UWAGA!!!

Prosimy nie odsyłać reklamowanego towaru „za pobraniem”.  

Pobierz formularz reklamacyjny

Pobierz protokół reklamacji. Czytelnie wypełnij, najlepiej dużymi literami.
Zapakuj reklamowany towar i wraz z protokołem oraz z kopią dowodu zakupu wyślij na nasz adres:

Milo-Sport
Dział Reklamacji
ul. Łączna 39, 
41-303 Dąbrowa Górnicza