ogólne warunki współpracy

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą MILO-SPORT zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym. Stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są, jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

Firma Milo-Sport nie zezwala na sprzedaż na portalach aukcyjnych towarów zakupionych w naszej firmie.
§ I. OFERTA CENOWA

Firma Milo-Sport sprzedaje towar Zamawiającemu w cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych, przedzamówień lub indywidualnych ustaleń z Zamawiającym. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian cen.

§ II. ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem nazwy Zamawiającego, numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.

Podpisanie warunków współpracy lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Składając zamówienie po raz pierwszy Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP oraz Regon.

Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami za wcześniejsze zamówienie , Dostawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

W przypadku realizacji zamówień niestandardowych sprzedawca zastrzega sobie prawo do zadatku na poczet realizacji zamówienia.

Minimalna wartość zamówienia każdorazowo powinna wynosić 1500 zł netto i zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia poniżej wymaganej kwoty.

Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane chyba, że w porozumieniu i za zgodą osoby reprezentującej firmę Dostawcy.

Zamówienia należy składać na podstawie naszego stanu magazynu, który jest dostępny i
aktualizowany w internecie (Zamawiający otrzyma adres, login oraz hasło do stanu magazynu).

Zamówienie złożone do godziny 13:00 jest przekazywane do realizacji w tym samym dniu roboczym i dołożymy wszelkich starań by jeszcze tego samego dnia zostały nadane.

Zamówienia złożone po godzinie 13:00 przekazywane jest do realizacji w dniu następnym. Zgodnie z zapewnieniami spedytorzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki były dostarczone do godz.17:00 następnego dnia roboczego licząc od dnia nadania.

§ III. PŁATNOŚCI

Nowi klienci zobowiązani są do przedpłaty za trzy pierwsze zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o ustalenie przedłużonego terminu płatności.

Zamawiający, aby otrzymać przedłużony termin płatności musi posiadać historię minimum trzech uregulowanych w terminie faktur, przy czym suma wartości tych faktur musi przekraczać 5000 złotych netto.

W przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

W przypadku wycofania się z zamówionego towaru Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione koszty, które poniósł Dostawca do dnia rezygnacji z zamówienia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

§ IV. TOWAR

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru.

Dostawca ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 5% zamówionej ilości towaru. 

Odzież pakowana jest zbiorczo. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§ V. DOSTAW/TRANSPORT

Dostawa towaru odbywa się na koszt Zamawiającego. Wysyłka towaru na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD POLSKA, z którą Dostawca ma podpisaną umowę współpracy.

Koszty przesyłki wyszczególnione są na fakturze w osobnej pozycji i naliczane są zgodnie z cennikiem DPD POLSKA obowiązującym Dostawcę. 

Koszt przesyłki kartonu do 31,5 kg wynosi 13 zł netto, za pobraniem 18 zł netto i. naliczany jest od każdego kartonu z osobna.

Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt Zamawiającego, jeśli posiada korzystniejsze warunki współpracy z przewoźnikiem. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Dostawcy niezależnych, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Zamawiający przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pocztę czy firmę kurierską.

§ VI. GWARANCJA/REKLAMACJA

Gwarancja

Gwarancja na zakupiony przez Konsumenta towar jest udzielana przez Dostawcę na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przez Zamawiającego.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych przez Konsumenta.

Konsument bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania i konserwacji reklamowanego towaru.

Reklamacje

Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Zamawiającego.

Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, datę sprzedaży Konsumentowi, opis usterki lub zdjęcie.

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Realizacji Zamówień Dostawcy. Informacje o występujących brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Dostawcy w formie pisemnej (e-mail) w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

Towar reklamowany w przedsprzedaży jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając Dostawcę. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, czy też użytkowania.

Towar reklamowany przez Konsumenta powinien być czysty, uprany i bez zabrudzeń. Zabrudzone towary będą odsyłane na koszt Zamawiającego.

Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Zamawiający, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Dostawca.

Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za
dostarczony towar.

§ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożone zamówienie podlega akceptacji osoby reprezentującej firmę Dostawcy i może zostać odrzucone, jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi zasadami handlowymi Dostawcy.

Jakiekolwiek zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. 

Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo przez niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, strony ustalą w Umowie.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składając zamówienie w firmie Milo-Sport Zamawiający przyjmuje wszystkie powyższe ustalenia.