OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 10.10.2018r.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Partnerów Handlowych są podstawą wszelkich transakcji sprzedaży i/lub dostawy realizowanych przez Milo-Sport M. i E. Kwaśniewscy s.j., ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VAT: PL6260015355, REGON: 271946804, KRS: 0000101572

§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • DostawcaMilo-Sport M. i E. Kwaśniewscy s.j., ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego VAT: PL6260015355, REGON: 271946804, KRS: 0000101572
 • Odbiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • OWS– oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży dla Odbiorcy, z którymi Odbiorca zapoznał się i zaakceptował przed podjęciem współpracy z Dostawcą.
 • Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Dostawcę w katalogach, cennikach, broszurach i innych materiałach oraz za pośrednictwem Platformy B2B, który jest przedmiotem sprzedaży.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Odbiorcy, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 • Umowa sprzedaży– oznacza umowę kupna-sprzedaży zawartą między Odbiorcą a Dostawcą telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, a także drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy B2B na zasadach określonych w warunkach OWS.
 • Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Odbiorcy Towaru określonego w Zamówieniu.
 • Platforma B2B– oznacza stronę internetową w domenie https://b2b.milo.pl, pod którą Odbiorca ma dostęp do oferty Dostawcy i za pomocą, której może składać Zamówienia.
 • Przewoźnik– to firma, za pośrednictwem której Dostawca wysyła zamówiony Towar do Odbiorcy.
 • Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zamówień i transakcji kupna-sprzedaży zawieranych z Dostawcą – włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi – i określają wzajemne relacje pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. OWS obowiązują dla wszystkich przyszłych Dostaw, Zamówień i Umów sprzedaży bez konieczności powoływania się przez Strony na OWS w sposób wyraźny ani nawet dorozumiany.
 3. Sprzedaż w oparciu o niniejsze OWS stanowi współpracę handlową podmiotów gospodarczych.
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej https://milo.pl/ows, oraz na Stronie Internetowej Platformy B2B https://b2b.milo.pl/ows. Złożenie przez Odbiorcę Zamówienia uważa się za akceptację OWS dla wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
§ 2. ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem wstępnym dokonania zakupu Towaru u Dostawcy jest złożenie Zamówienia przez Odbiorcę. Zamówienie może być złożone poprzez Platformę B2B, telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Dostawca przekaże Odbiorcy wszelkie informacje potrzebne do korzystania z Platformy B2B. Dostawca nie jest odpowiedzialny za błędy, które mogą powstać wskutek pomyłek w interpretacji treści przekazu.
 2. Jeżeli Dostawca udzielił Odbiorcy kredytu kupieckiego – wówczas realizacja zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również nieprzeterminowanych) do kwoty nie przekraczającej kwoty przyznanego limitu kredytu kupieckiego.
 3. Dostawca może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Odbiorca nie wykonał w terminie dowolnego zobowiązania względem Dostawcy.
 4. Dostawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn i bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Odbiorcy.
§ 3. DOSTAWA TOWARU
 1. Dostawca wysyła Towar na adres/y wskazany/e przez Odbiorcę przy składaniu Zamówienia lub na inny adres zadeklarowany przez Odbiorcę. Złożenie Zamówienia bez podania innego adresu odczytuje się jako polecanie doręczenia Towaru pod poprzednio znany adres Odbiorcy.
 2. O ile Odbiorca nie zastrzegł inaczej, Dostawca wysyła Towar za pośrednictwem wybranego przez siebie Przewoźnika. Dostawa Towaru odbywa się na koszt Odbiorcy. Koszt dostawy przesyłki o wadze brutto do 30 kg wynosi 13 zł netto. Koszt dostawy przesyłki z opcją zapłaty za pobraniem o wadze brutto do 30 kg wynosi 18 zł netto.
 3. Termin Dostawy Towaru od momentu złożenia Zamówienia przez Odbiorcę do momentu przekazania Towaru Przewoźnikowi nie powinien przekroczyć 2 Dni roboczych. Dostawca zawsze będzie starał się dotrzymać uzgodnionego terminu Dostawy. Dostawca nie będzie odpowiadał za opóźnienie w Dostawie, a w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych lub niezawinionych przez Dostawcę zdarzeń, które uniemożliwiają terminowe wykonanie zobowiązania.
 4. Termin Dostawy biegnie nie wcześniej niż od dnia przekazania przez Odbiorcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji Zamówienia i Dostawy oraz wykonania przez Odbiorcę wszystkich zobowiązań względem Dostawcy, w tym uregulowania przez Odbiorcę wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy, a w przypadku płatności z góry – po dokonaniu pełnej zapłaty za zamówienie. Przy każdorazowej zmianie już złożonego Zamówienia czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez Dostawcę.
 5. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru zamówionego Towaru. Towary zamówione nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych wypadkach lub po wcześniejszym uzgodnieniu zwrot może zostać przyjęty.
 6. W przypadku odmowy odbioru zamówionych Towarów lub nieobecności przedstawiciela Odbiorcy w miejscu Dostawy, Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę karą umowną w wysokości kosztów transportu towaru do magazynu Odbiorcy.
 7. Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności Dostawy z dołączoną fakturą lub/i Zamówieniem w momencie odbioru Towaru. W przypadku zastrzeżeń Odbiorcy, co do zamówionego Towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, Dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienia Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Dostawcę i bez zbędnej zwłoki dostarczyć kopie listu przewozowego, protokołu reklamacyjnego i innych dokumentów dostawy oraz odpowiednie oświadczenia Przewoźnika o zaistniałych uszkodzeniach lub brakach. Powyższe stanowi warunek dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z zamówieniem przez Odbiorcę. Dostawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie, zgłoszonych po odbiorze towarów od Przewoźnika lub bezpośrednio z magazynu Dostawcy.
 8. W przypadku, gdy Odbiorca przyjął towar nie sprawdziwszy wraz z Przewoźnikiem jego stanu i/lub ilości, albo nie zgłosił Przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniemywa się, że otrzymał Towar zgodny z Zamówieniem i/lub fakturą VAT.
 9. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych Towaru o ile dokonał osobiście ich odbioru bez zastrzeżeń.
 10. Z chwilą wydania towaru Odbiorcy, przechodzą na niego wszelkie ciężary związane z własnością rzeczy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń towaru.
§ 4. CENY I ROZLICZENIA
 1. Ceny sprzedawanych Towarów ustalane są według aktualnego cennika Dostawcy obowiązującego w chwili przyjęcia Zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów przyznanych Odbiorcy.
 2. Ceny Towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN). Wszystkie ceny są cenami EXW tj. odbiór Towaru odbywa się w magazynie Dostawcy na koszt Odbiorcy. Do cen w przypadku ceny netto jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki Towaru.
 3. Odbiorca na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wyraża zgodę i upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu i w formie elektronicznej oraz przesyłania ich wraz z towarem i/lub pocztą elektroniczną na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej ze skutkiem zaakceptowanego rachunku (faktury), o którym mowa w art. 485 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Faktury przesyłane będą przez Dostawcę z firmowych adresów poczty elektronicznej w domenie milo.pl, na adres poczty elektronicznej Odbiorcy w formacie pliku PDF oraz będą zawierać dane niezbędne do jej identyfikacji.
 5. Jeżeli nie uzgodniono odroczonego terminu płatności i nie przyznano limitu kredytowego, w którym mieści się dane Zamówienie, wówczas płatność następuje z góry tj. przed odbiorem lub wysyłką zamówionego Towaru, bądź za pobraniem. W przypadku płatności przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek Dostawcy tj. odnotowaniu uznania przelewu przychodzącego na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.
 6. W przypadku przyznania Odbiorcy limitu kredytu kupieckiego płatności mogą być realizowane w terminie ustalonym pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą.
 7. W przypadku opóźnień w zapłacie przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz pozostałych należności o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę dalej idących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyrządzonej Dostawcy szkody. Postanowienia powyższe nie naruszają innych przysługujących Dostawcy praw.
§ 5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU
 1. Przy sprzedaży z odroczonym terminem, w tym z uwzględnieniem kredytu kupieckiego, towar sprzedany przez Dostawcę pozostaje jego własnością do chwili wywiązania się przez Odbiorcę ze wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy z tytułu Umowy sprzedaży lub Dostawy, a w szczególności do czasu zapłaty całej ceny oraz wszystkich ewentualnych roszczeń i dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli Odbiorca nie wykona w terminie zobowiązań względem Dostawcy, w szczególności nie zapłaci całej ceny oraz wszystkich ewentualnych roszczeń i kosztów ubocznych, Dostawca ma prawo odebrać towary na koszt Odbiorcy. Odbiorca jest wówczas zobowiązany niezwłocznie wydać towary Dostawcy. Odbiór towarów nie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.
§ 6. GWARANCJA
 1. Odbiorcy przysługują uprawnienia i terminy z tytułu gwarancji. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży klientowi towaru przez Odbiorcę. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta. W przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru (niezgodnego z przepisami użytkowania i konserwacji dołączonymi do Towaru) klient traci prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany gwarancyjnej.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie przez Odbiorcę. Zgłoszenie reklamacji powinno obejmować nazwę towaru, datę sprzedaży, numer faktury oraz opis usterki podany przez klienta. Dostarczony towar powinien być czysty. Zabrudzone artykuły będą odsyłane na koszt Odbiorcy.
 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru do Dostawcy ponosi Odbiorca. Dostawca ponosi koszty odesłania reklamacji do Odbiorcy.
§ 7. DANE OSOBOWE
 1. Realizacja Dostaw i Umów sprzedaży wymaga przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych Odbiorcy podawanych m.in. przy realizacji Zamówienia. W związku z powyższym, Dostawca przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy i związanych z tym praw Odbiorcy.
 2. Podstawą prawną sporządzenia niniejszej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO. Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy jest Dostawca. W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Dostawcą telefonicznie pod numerem +48 32 264 1134lub pocztą elektroniczną na adres info@milo.pl.
 3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane w następujących celach:
 4. W celu wykonania umowy sprzedaży/dostawy/serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. W celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy w związku z realizacją umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Dostawcy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, prawne i inne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Dostawca wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Odbiorcy przetwarzanych przez nich w imieniu Dostawcy.
 8. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji Zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dostawca może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Dostawcę przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas;
 9. Odbiorca ma prawo do:
 10. Dostępu do treści swoich danychosobowych, ich sprostowania, ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO
 11. Ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Dostawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
  Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłanie Dostawcy na adres poczty elektronicznej info@milo.pl.
§ 8. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ODBIORCY
 1. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Dostawcy o wszystkich znanych Odbiorcy faktach mogących świadczyć o utracie zdolności płatniczej, a także o rozpoczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego, reorganizacji oraz o innych faktach mogących spowodować zagrożenie dla wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TAJEMNICA HANDLOWA
 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Towarach przedstawionych w swoich katalogach, cennikach, broszurach i innych materiałach oraz za pośrednictwem Platformy B2B, jak również do usuwania prezentowanych w nich Towarów ze swojego asortymentu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami, a ich ilustracjami zamieszczonymi w katalogach, broszurach i innych materiałach oraz na Platformie B2B.
 2. Dane o cenach, rabatach, terminach płatności oraz o dostępności Towarów oferowanych przez Dostawcę, jak również wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Dostawca przekazuje Odbiorcy są ściśle osobiste, poufne i stanowią tajemnice handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa. Dotyczy to także informacji dotyczących Towarów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, dostępu do Platformy B2B, wynalazków, danych handlowych, jak również zawierających wzory oraz rysunki techniczne produktów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki i prawa własności intelektualnej. Informacje te przeznaczone są wyłącznie dla Odbiorcy i wyłącznie w celach związanych z zakupem Towaru oferowanego przez Dostawcę.
§ 10. PROCEDURY OWS
 1. Dostawca ma prawo do zmiany OWS w każdym z następujących przypadków i przyczyn:
 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Dostawca jest prawnie zobowiązany do zmiany OWS lub też taka zmiana jest wskazana;
 2. wydano wyrok sądowy albo decyzję administracyjną albo inne orzeczenie, jeżeli OWS zawiera postanowienia analogiczne lub zbliżone do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji lub orzeczenia wymagają zmiany OWS lub też taka zmiana jest wskazana;
 3. wydano urzędową lub sądową rekomendację, interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej OWS i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany OWS (lub też taka zmiana jest wskazana), której celem jest dostosowanie treści OWS do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów;
 4. konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w OWS nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień;
 5. uzupełnienie postanowień OWS w związku z występującymi problemami zgłaszanymi przez Odbiorców;
 6. zmiany organizacyjne u Dostawcy albo zmiany sytuacji rynkowej;
 7. zmiana warunków rynkowych stosowanych przez podwykonawców z pomocy których korzysta Dostawca (np. zmiana stawek na rynku przesyłek kurierskich);
 8. wprowadzenie nowych funkcjonalności, w tym np. w sposobie realizowania Zamówień u Dostawcy;
 9. rozszerzenie oferty produktowej Dostawcy wymagające dostosowania zapisów OWS;
 10. zmiana Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymagająca uwidocznienia w treści OWS lub zmiany w zakresie klauzuli informacyjnej opracowanej w oparciu o przepisy RODO;
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku ewentualnej bezskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych OWS pozostałe postanowienia niniejszych OWS oraz zawartych na ich podstawie Umów pozostają w mocy. Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi skutecznymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.
 2. Wyłącznie właściwe dla zamówień dokonywanych w oparciu o OWS jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wyraźnie wyłącza się zastosowanie przepisów o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG – Konwencja Wiedeńska Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) i polskich przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.
 3. Sprawy sporne wynikłe z umów sprzedaży/dostawy, zamówień albo innych relacji Stron do których znajdują zastosowanie niniejsze OWS, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Dostawcy.